Ministerul Sportului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul sportului.

ilr

Ministerul Sportului exercită următoarele atribuţii generale:
  1. asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul sportului;
    fundamentează şi propune Guvernului politici în domeniul sportului;
  2. iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniul sportului;
  3. asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului încredinţate, pentru desfăşurarea activităţii aferente domeniului sport, prin instituțiile publice din subordine;
  4. actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public și privat al statului, pentru bunurile aflate în administrarea sa, precum şi pentru bunurile aflate în administrarea instituțiilor publice din subordinea Ministerului Sportului;
  5. asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniul sportului;
  6. asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniul sportului;
  7. colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine;
  8. asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate;